KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA VALİLİK GENELGESİ (25.11.2017)

Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Kurumlar arası etkin işbirliğinin sağlanması bu açıdan önemlidir.
 
Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması büyük önem taşımaktadır.
 
Bu kapsamda yerel düzeyde gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla Valiliğimiz başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sekretarya lığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurularak çalışmalara başlanmış ve tüm paydaş kurumların katılımlarıyla hazırlanan 2017-2020 Kocaeli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 10 Nisan 2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.(Kocaeli ASPİM Web sitesinden erişilebilir.)
 
Kocaeli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında yer alan “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması” hedefi gereği hazırlanan Valilik Genelgesi ve İç Genelge şiddetle mücadele konusuna dikkat çekmek ve anlamlı olması açısından  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” nde Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır.
 
Yayınlanan Genelge ile 6284 sayılı Kanun kapsamında tüm ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında esas alması gereken temel ilkeler belirtilmiştir. KYŞM İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nu altı ayda toplanarak bir Vali/Vali Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.  Komisyonun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kurumların uygulama görevlilerinden oluşan Teknik Kurul ise dört ayda bir toplanması öngörülmektedir. Teknik Kurul çalışmalarının verimli olması bakımından görevlendirmelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özelde kadına yönelik şiddet konusunda deneyimli, stratejik planlama, izleme, değerlendirme ve raporlama konusunda eğitimli personeller tercih edilmektedir. Komisyon ve Teknik Kurul toplantılarında yerelde karşılaşılan uygulamaya dönük sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilerek, kurumların yasal sorumlulukları kapsamında gerekli tedbir ve düzenlemeleri süratle hayata geçireceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


* 20059 Sayılı Valilik Genelgesi

* 20060 Sayılı İç Genelge